نشست هیات دیوان عدالت اداری ایران و ایتالیا در رم

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی