سفر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده به کرمان

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی