نشست معاون اقتصادی رییس جمهور باروسای دانشگاههای استان یزد

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی