نشست خبری کنگره شهدای دانشجو وجشنواره رویش دراستان یزد

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی