بازار قدیمی شهر رشت در آستانه نوروز

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی