بازدید وزیر راه و شهرسازی از راه آهن تهران و فرودگاه امام خمینی (ره)

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی