داده های عظیم چگونه تحلیل شده و روی رفتار کاربران اثر می گذارند+فیلم

داده های عظیم چگونه تحلیل شده و روی رفتار کاربران اثر می گذارند؟ سوالی که در برنامه امشب #صفرویک به آن پاسخ داده می شود.

اتاق خبر 24

داده های عظیم چگونه تحلیل شده و روی رفتار کاربران اثر می گذارند؟ سوالی که در برنامه امشب صفرویک به آن پاسخ داده می شود.

منبع: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

منبع: اتاق خبر 24