نماهنگ | سازمان فضایی ایران

نماهنگ غرور آفرین در خصوص صنعت فضایی ایران ، ساخت و پرتاب ماهواره | www.isa.ir

منبع: آپارات