نمایی از اخلمد از فراز کوه های زیبای اخلمد

نمایی از اخلمد از فراز کوه های زیبای اخلمد / کاری از حسین پروازی

منبع: آپارات